korektúry

Ak vám záleží na kvalitnom textovom a jazykovom prejave, ponúkam prevedenie korektúr, jazykových a štylistických úprav textov z najrôznejších oblastí - zmlúv, návodov k obsluhe, životopisov, úradných a právnických dokumentov atď.

Zaväzujem sa zachovávať mlčanlivosť o obsahu dokumentov, ktoré mi budú zverené na korigovanie.