překlady

Nabízím rychlé a přesné vyhotovení překladů odborných, obchodních a ekonomických textů, právních dokumentů, výročních zpráv, nabídek do tendrů, internetových stránek, manuálů, reklamních brožur, katalogů a jiných materiálů z češtiny do slovenštiny a naopak, včetně soudního ověření překladu. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o obsahu dokumentů, které mi budou k překladu svěřeny.

Texty mohou být dodány v papírové nebo běžně užívané elektronické podobě mailem, na disketě, na CD nebo poštou. Za běžně užívané se považují soubory typu .doc, .txt, .xls, .pdf, .cdr, .bmp, .tif, .gif, .htm, .html, jiné po dohodě.

Cena překladu se řídí stavem dodaných podkladů a rozsahem zakázky - základní cena za standardní normostranu je 200 Kč. Za jednotku je považována normostrana o 30 řádcích textu po 60 úhozech neboli 1800 znaků včetně mezer. Minimální účtovaný rozsah překladu je 1 normostrana. Sazba za soudní ověření překladu je 60 Kč.

Grafická úprava textu do podoby shodné s dodaným podkladem je u standardních provedení v ceně. Po dohodě je možno požadovat odlišnou sazbu textu, případně zpracování dodaného textu do určené grafické podoby, cena je pak stanovena individuálně. Na požádání je možno dodat překlad ve více kopiích, na disketě nebo vypálený na CD.