preklady

Ponúkam rýchle a presné vyhotovenie prekladov odborných, obchodných a ekonomických textov, právnych dokumentov, výročných správ, ponúk do tendrov, internetových stránok, manuálov, reklamných brožúr, katalógov, literárnych textov a iných materiálov z češtiny do slovenčiny a naopak, v prípade potreby vrátane súdneho overenia prekladu.

Texty môžu byť dodané v papierovej alebo bežne používanej elektronickej podobe mailom, na diskete, na CD alebo poštou. Za bežne používané sa považujú súbory typu .doc, .txt, .xls, .pdf, .cdr, .bmp, .tif, .gif, .htm, .html, ostatné po dohode.

Cena prekladu sa odvíja od stavu dodaných podkladov a rozsahu zákazky - základná cena za štandardnú normostranu je 200 Kč. Za jednotku je považovaná normostrana - 30 riadkov textu po 60 úderoch, teda 1800 znakov vrátane medzier. Minimálny účtovaný rozsah prekladu je 1 normostrana. Sadzba za súdne overenie prekladu je 60 Kč.

Grafická úprava textu do podoby zhodnej s dodaným podkladom je u štandardného prevedenia v cene. Po dohode je možné požadovať odlišnú sadzbu textu, prípadne spracovanie dodaného textu do určenej grafickej podoby, cena je potom stanovená individuálne. Na požiadanie je možné dodať preklad vo viacerých kópiách, na diskete alebo vypálený na CD.

Zaväzujem sa zachovávať mlčanlivosť o obsahu dokumentov, ktoré mi budú zverené na preloženie.