tlumočení

Nabízím tlumočení v jazyce slovenském a českém, zejména při obchodních jednáních, soudních přelíčeních a všude tam, kde je třeba jednat v úředním jazyce dané země. Zavazuji se zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijdu do styku během plnění zakázky.
Minimální účtovaný rozsah tlumočení je 1 hodina.