tlmočenie

Ponúkam tlmočenie v jazyku slovenskom a českom, predovšetkým pri obchodných jednaniach, súdnych konaniach a všade tam, kde je potrebné jednať v úradnom jazyku danej krajiny. Zaväzujem sa zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými prídem do styku počas plnenia zakázky.
Minimálny účtovaný rozsah tlmočenia je 1 hodina.